STRONA GŁÓWNA

Nasza szkoła muzy­czna pow­stała w 2003 roku. Kadra ped­a­gog­iczna to znakomi­cie wyk­sz­tałceni nauczy­ciele. Nauka gry na instru­men­cie przeprowadzana jest w opar­ciu o pro­gram dopa­sowany do predys­pozy­cji i zdol­ności ucz­nia. Umożli­wia to dziecku rozwi­janie wrażli­wości i kreaty­wności nie naraża­jąc go na niepotrzebny stres. Szkoła ma kon­takt z wybit­nymi, pol­skimi ped­a­gogami i artys­tami. Orga­nizu­jemy wiele kon­certów, przede wszys­tkim z udzi­ałem naszych uczniów. Wychodz­imy z założe­nia, że każdy może dobrze czuć się na estradzie.

Szkołę prowadzi Towarzystwo Edukacji Artysty­cznej w Krośnie.
Nasza Szkoła Muzy­czna posi­ada uprawnienia szkoły pub­licznej nadane przez Min­is­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego.
Nadzór mery­to­ryczny sprawuje
Cen­trum Edukacji Artystycznej.


AKTU­AL­NOŚCI

Koncert
  • Serdecznie zapraszamy na kon­cert „Muzy­czne Pejzaże Jesieni”, który odbędzie się 23 listopada br. o godzinie 18:00 w Piwnicy Pod­Cieni­ami. Wys­tąpią uczniowie i nauczy­ciele naszej szkoły.
  • Zapraszamy do obe­jrzenia zdjęć z kon­certu „Tym, którzy odes­zli”, który odbył się 19 października 2014 r. w Piwnicy Pod­Cieni­ami (Krosno, Rynek 5). Był to wieczór piosenek Anny Ger­man w wyko­na­niu uczniów i ped­a­gogów naszej szkoły.
  • Zapraszamy do obe­jrzenia zdjęć z kon­certu „Jesień Muzy­czna 2014, który odbył się w RCKP 27 wrześ­nia 2014 roku.