STRONA GŁÓWNA

Nasza szkoła muzy­czna pow­stała w 2003 roku. Kadra ped­a­gog­iczna to znakomi­cie wyk­sz­tałceni nauczy­ciele. Nauka gry na instru­men­cie przeprowadzana jest w opar­ciu o pro­gram dopa­sowany do predys­pozy­cji i zdol­ności ucz­nia. Umożli­wia to dziecku rozwi­janie wrażli­wości i kreaty­wności nie naraża­jąc go na niepotrzebny stres. Szkoła ma kon­takt z wybit­nymi, pol­skimi ped­a­gogami i artys­tami. Orga­nizu­jemy wiele kon­certów, przede wszys­tkim z udzi­ałem naszych uczniów. Wychodz­imy z założe­nia, że każdy może dobrze czuć się na estradzie.

Szkołę prowadzi Towarzystwo Edukacji Artysty­cznej w Krośnie.
Nasza Szkoła Muzy­czna posi­ada uprawnienia szkoły pub­licznej nadane przez Min­is­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego.
Nadzór mery­to­ryczny sprawuje
Cen­trum Edukacji Artystycznej.


AKTU­AL­NOŚCI

Zastępstwa za p.Mariolę Rybczak od 22 maja 2015 r.-26 czerwca

Kl. II SSM I st. p.A.Dućka

Środa 15 – 16.30 piątek 15 – 15.45

Kl. III SSM I st. p.A.Dućka

Środa 15.45 – 17.15 piątek 17.15 – 18

Kl. IV SSM I st. p.M.Sokołowska

Piątek 16.30 – 18.00

Kl. VI SSM I st. p.R.Zajdel (od 27 maja)

Środa 17.15 – 18.00 Piątek 15.45 – 17.15UWAGA WAŻNE ZMIANY !!!

Od 16 lutego 2015 r. zmi­any w rozkładzie zajęć :

Kl. IV SSM I st.

 • Piątek godz. 16.30 – 17.15 ksz­tałce­nie słuchu.
 • Piątek godz. 17.1518.00 audy­cje muzyczne.

Kl. VI SSM I st.

 • Piątek godz. 15.45 – 16.30 ksz­tałce­nie słuchu.
 • Piątek godz.16.3017.15 audy­cje muzyczne.

kl. II SSM II st. Wydz.Wokalny

 • Środa 18.45 – 19.30 Lit­er­atura muzyki oper­owej s. 19.

kl. IV SSM II st. Wydz.Wokalny

 • Środa 18.00 – 18.45 Dyry­gen­tura. S. 19.

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Weronika Lechow­icz

 • 3 miejsce w Pod­karpackim Konkur­sie Piosenki Misyjnej w Hucie Komorowskiej.
 • Nagroda główna w konkur­sie kolęd i pas­torałek w Miejscu Piastowym.
 • 2 miejsce w VII Powia­towym Konkur­sie Obco­języ­cznym w Dukli.
 • 2 miejsce w Powia­towym konkur­sie piosenki znanej i lubianej w Dukli.

Ewelina Witalec

 • 3 miejsce w VII Powia­towym Konkur­sie Obco­języ­cznym w Dukli.

Mar­lena Rygiel

 • Wyróżnie­nie w Wojew­ódzkim Konkur­sie Kolęd i Pas­torałek w Miejscu Piastowym.
 • Wyróżnie­nie w konkur­sie Piosenka w mel­oniku w Rzeszowie.
 • Wyróżnie­nie w XXIV Konkur­sie Kolęd i Pas­torałek Pogranicza –RCKP Krosno.
 • 1 miejsce w Powia­towym konkur­sie piosenki znanej i lubianej w Dukli.

Monika Glazar i Adrian Frydrych

 • Wyróżnie­nie w Wojew­ódzkim Konkur­sie Kolęd i Pas­torałek w Miejscu Piastowym.

Jagoda Soboń

 • 2 miejsce w konkur­sie Piosenka w mel­oniku w Rzeszowie.
 • 2 miejsce na II Między­nar­o­dowym Fes­ti­walu „Muzyka na pograniczu” w Sanoku.

Mar­lena Rygiel i Monika Glazar

 • II miejce w II Powia­towym Konkur­sie kolęd i Pas­torałek w Dukli.
Monika Glazar
 • 3 miejsce w Powia­towym konkur­sie piosenki znanej i lubianej w Dukli.
Mag­dalena Klimkiewicz
 • grand prix w Powia­towym konkur­sie piosenki znanej i lubianej w Dukli.
Adrian Frydrych
 • 2 miejsce w Powia­towym konkur­sie piosenki znanej i lubianej w Dukli.