STRONA GŁÓWNA

Nasza szkoła muzy­czna pow­stała w 2003 roku. Kadra ped­a­gog­iczna to znakomi­cie wyk­sz­tałceni nauczy­ciele. Nauka gry na instru­men­cie przeprowadzana jest w opar­ciu o pro­gram dopa­sowany do predys­pozy­cji i zdol­ności ucz­nia. Umożli­wia to dziecku rozwi­janie wrażli­wości i kreaty­wności nie naraża­jąc go na niepotrzebny stres. Szkoła ma kon­takt z wybit­nymi, pol­skimi ped­a­gogami i artys­tami. Orga­nizu­jemy wiele kon­certów, przede wszys­tkim z udzi­ałem naszych uczniów. Wychodz­imy z założe­nia, że każdy może dobrze czuć się na estradzie.

Szkołę prowadzi Towarzystwo Edukacji Artysty­cznej w Krośnie.
Nasza Szkoła Muzy­czna posi­ada uprawnienia szkoły pub­licznej nadane przez Min­is­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego.
Nadzór mery­to­ryczny sprawuje
Cen­trum Edukacji Artystycznej.AKTU­AL­NOŚCI

Rozpoczę­cie roku szkol­nego odbędzie się 2 wrześ­nia 2014 r. o godzinie 16:30.